PRIVATLIVSPOLITIK

1. FORMÅLET MED PRIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIKKEN

 • Formålet med nærværende privatlivsbeskyttelsespolitik er at beskrive, hvordan Lykkebo A/S (herefter ”Lykkebo”) som dataansvarlig behandler de personoplysninger, som du som lejer, boligsøgende, fraflytter og bruger af Lykkebos hjemme- og facebookside, Instragram og Boligportal giver Lykkebo i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt, opskrivning på venteliste, klager over brud på god skik og orden, fraflytning og ved brug af Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportal og som Lykkebo får kendskab til i det løbende aftaleforhold.
 • Lejeren, den boligsøgende, fraflytteren, brugeren af Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportal samt andre fysiske personer, hvorom Lykkebo behandler personoplysninger, betegnes samlet som ”den registrerede” i nærværende politik.
 • Gennemgående for Lykkebos behandling af personoplysninger er, at Lykkebo kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Lykkebo behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og Lykkebo sletter den registreredes oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

2. DATAANSVARLIG

 • Lykkebo behandler personoplysninger om lejeren, den boligsøgende og fraflytteren i forbindelse med lejerens indgåelse af en lejekontrakt med Lykkebo, den boligsøgendes opskrivning på venteliste, lejerens fraflytning, lejerens klager over brud på god skik og orden og som led i det løbende aftaleforhold mellem lejeren og Lykkebo.
 • Lykkebo behandler ligeledes personoplysninger om brugeren af Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportal, når brugeren registrerer sig via Lykkebos hjemmeside, tilmelder sig et arrangement, downloader materiale, deltager i en konkurrence, får adgang til beskyttet indhold, følger Lykkebos facebookside eller Instagram eller opretter sig som bruger på Boligportalen.
 • Såfremt du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte Lykkebo:

Lykkebo A/S
CVR-nr.: 73562910
Vesterbro 58 st.
9000 Aalborg
E-mail: post@lykkebo.dk
Telefon: +45 70 60 20 50

 

3 FORMÅL MED BEHANDLINGEN

 

 • Lykkebos primære formål med behandlingen af oplysninger om lejeren og fraflytteren er at overholde den lejekontrakt, som lejeren er eller har været part i, herunder også at behandle klager over brud på god skik og orden.
 • Lykkebos primære formål med behandlingen af oplysninger om den boligsøgende er at kunne tilbyde opskrivning på venteliste, således at den boligsøgende hurtigst muligt får stillet en bolig til rådighed. Når du opnoterer dig på vores venteliste, bliver du bedt om at opgive en række personoplysninger. Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning.

  Derudover behandler Lykkebo personoplysninger til følgende formål:
 • Besvarelse af forespørgsler fra lejeren.
 • Løbende korrespondance med lejeren, den boligsøgende og fraflytteren.
 • Overholdelse af gældende lovgivning og myndighedskrav.

 

Lykkebos formål med behandlingen af oplysninger om brugeren på Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportal er blandt andet følgende:

 

 • Opnå kendskab til brugere af hjemme- og facebooksiden, Instagram-siden og Boligportalen.
 • Besvarelse af en forespørgsel fra den registrerede.
 • Overholde en aftale indgået med den registrerede.
 • Optimering af produkter, tjenester og teknologier.
 • Visning af indhold, der er relevant for den enkelte bruger af hjemme- og facebooksiden, Instagram og Boligportalen.
 • Løbende korrespondance med den registrerede efter henvendelse til Lykkebo.
 • Overholdelse af gældende lovgivning

4 PERSONOPLYSNINGER

Lykkebo indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

De personoplysninger, der indsamles, vil primært bestå af:

 • Navn
 • Adresse
 • Stillingsbetegnelse
 • Kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • IP-adresse
 • Registreringsnummer på biler ved leje af parkeringsplads

Lykkebo kontrollerer, at de personoplysninger, der behandles, ikke er urigtige eller vildledende.

Personoplysninger opdateres løbende og lejeren, den boligsøgende og fraflytteren er forpligtet til at holde Lykkebo orienteret, såfremt der sker ændringer i afgivne personoplysninger, således at Lykkebo altid er i besiddelse af de korrekte kontaktoplysninger mv. på lejeren, den boligsøgende og fraflytteren.

Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning oplyse sin nye adresse.

 • Lykkebo kan også komme i besiddelse af følsomme personoplysninger. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med klagesager, herunder klager over brud på god skik og orden, elektronisk kommunikation via e-boks eller elektroniske ind- og udbetalinger såsom NemKonto og BS mv.

  De følsomme personoplysninger vil primært bestå af:
 • Familiemæssige forhold
 • Betalingsoplysninger


5 INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

• Personoplysninger indsamles direkte hos lejeren, den boligsøgende, fraflytteren, herunder beboerrepræsentationer og brugeren af Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportalen.

Derudover indsamler Lykkebo oplysninger fra offentlige registre til brug for kontrol af de modtagne oplysninger.

 • Den registrerede er forpligtet til at orientere Lykkebo, såfremt der sker ændringer i de afgivne personlysninger. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning oplyse sin nye adresse.

 • I nogle tilfælde vil Lykkebo få oplysninger om den registrerede fra andre kilder, herunder f.eks. andre beboere i ejendommen.


6 VIDEREGIVELSE TIL OG ANVENDELSE AF DATABEHANDLERE

 • Lykkebo videregiver personoplysninger om lejeren til forsyningsselskaber i forbindelse med tilmelding og afmelding af en lejer. Lykkebo har indgået databehandleraftaler med tredjemænd (databehandler), der behandler personoplysninger på vegne af Lykkebo.

 • Personoplysninger fra en klagesag, herunder f.eks. klage over huslejens størrelse eller uenighed om istandsættelseskrav ved fraflytning, kan f.eks. tilgå Huslejenævnet, hvis sagen indbringes herfor. Ligeledes vil personoplysningerne f.eks. kunne tilgå boligretten eller fogedretten, der bl.a. kan tage stilling til, om opsigelse af et lejemål er berettiget

 • Personoplysninger kan også tilgå vores advokater. Det kan f.eks. være, hvis Lykkebo har brug for juridisk bistand i en konkret sag, og hvor de relevante personoplysninger derfor skal bruges

 • Personoplysningerne kan ligeledes tilgå kommunen. Det kan f.eks. være i udsættelsessager eller tilfælde, hvor kommunen betaler indskud eller huslejerestance.

 • For så vidt angår oplysninger på Lykkebos hjemme- og facebookside, Instagram og Boligportalen videregiver Lykkebo ikke brugerens personoplysninger til tredjemand, idet disse personoplysninger opbevares i et af Lykkebo tilgængeligt system, hvortil alene Lykkebo har adgang.


  7 OPBEVARING
 • Lykkebo opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i henhold til formålet med behandlingen. Derudover opbevarer Lykkebo personoplysninger i det omfang, dette er foreskrevet i speciallovgivning, herunder i henhold til bogføringsloven og forældelsesreglerne.
 • • Når et aftaleforhold med en lejer ophører, opbevarer Lykkebo lejekontrakt mv. vedrørende lejeforholdet så længe Lykkebo har et legitimt formål hermed. Når der er indtrådt forældelse vedrørende eventuelle krav, der kan udspringe af lejeforholdet, vil Lykkebo slette alle personlysninger vedrørende lejer.

8 ANVENDELSE AF COOKIES

 • Lykkebo placerer kun nødvendige cookies, der sikrer funktionaliteten af vores hjemmeside, og som er undtaget fra krav om samtykke.
 • Se Lykkebos cookiepolitik her: Ledige lejligheder i Aalborg – Cookie-politik (lykkebo.dk)


9 SIKKERHED

 • Lykkebo behandler den registreredes personoplysninger sikkert og fortroligt. Såfremt der på trods heraf sker et brud på datasikkerheden, vil et sådant brud blive anmeldt over for Datatilsynet, ligesom de berørte vil blive oplyst herom. Lykkebo anmelder dog ikke et brud til Datatilsynet, hvis Lykkebo kan påvise, at bruddet sandsynligvis ikke indebærer risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

10 RETTIGHEDER

Den registrerede har i henhold til forordningen følgende rettigheder:

 • Ret til adgang til persondata.
 • Ret til berigtigelse og i visse tilfælde sletning.
 • Ret til at gøre indsigelse over for behandlingen.
 • Ret til dataportabilitet.
 • Hvis den registrerede ønsker at få adgang til sine persondata, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod Lykkebos behandling, undersøger Lykkebo, om dette er muligt og giver meddelelse herom så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at Lykkebo har modtaget henvendelse herom fra den registrerede. Der kan være lovgivning, lovbestemt tavshedspligt mv., der i konkrete tilfælde indskrænker den registreredes mulighed for at benytte sine rettigheder.

11 DET JURIDISKE GRUNDLAG

Det juridiske grundlag for Lykkebos behandling og videregivelse af personoplysninger er følgende:

 • Artikel 6, stk. 1, litra a) såfremt der behandles oplysninger på baggrund af et samtykke.
  • Artikel 6, stk. 1, litra b) for overholdelse af aftaler, der indgås mellem Lykkebo og lejeren
 • Artikel 6, stk. 1, litra c) for overholdelse af retlige forpligtelser, der påhviler Lykkebo
 • Artikel 6, stk. 1, litra f) såfremt det er nødvendigt for, at Lykkebo eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse.
 • Artikel 9, stk. 1, litra a), c), e) og f) i det omfang, der behandles følsomme oplysninger om lejeren.
 • Hvis behandlingen baserer sig på et samtykke, har den registrerede ret til at tilbagekalde samtykket for den fremtidige behandling.

12 KLAGE

 • Den registrerede har ret til at klage til Datatilsynet, for så vidt angår Lykkebos behandling af personoplysninger. Der henvises til datatilsynet.dk.


13 REVIDERING AF PERIVATLIVSBESKYTTELSESPOLITIKKEN

 • Lykkebo forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne privatlivsbeskyttelsespolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivsbeskyttelsespolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.