Isofa

HUSORDEN

Cykler, køretøjer m.m.​

På ejendommens trapper, i gange, gårde eller porte må der ikke henstilles cykler, barnevogne, legevogne, affald eller andet, og udlejer kan uden ansvar, og for lejerens regning, lade sådanne genstande fjerne.

Der må under ingen omstændigheder henstilles eller parkeres biler eller andre køretøjer på ejendommens gårdarealer eller øvrige arealer. 

Hvis lejer eller lejers husstand eller lejers gæster alligevel henstiller køretøjer eller parkerer på ejendommens gårdareal eller øvrige arealer, er udlejer berettiget til at lade henstillede biler eller andre motorkøretøjer fjerne for lejers regning.

AFFALD

Lejers affald må kun henkastes i de hertil anviste beholdere, og dette skal ske i lukkede plastposer og må ikke indeholde skarpe og spidse genstande. Det er forbudt at henstille affald ved siden af beholderen, og er der ikke plads heri, må lejer selv sørge for fjernelse af yderligere affald. Dette gælder også pap/trækasser og lign. storskrald.

Affald, som ikke fjernes sammen med den almindelige dagrenovation, f.eks. gamle møbler, gamle gulvtæpper, papkasser, kasserede hårde hvidevarer m.m. må under ingen omstændigheder henstilles i ejendommen eller nogetsteds på ejendommens arealer.

Lejeren skal selv sørge for at sådant affald fjernes for lejers egen regning (der henvises i øvrigt til kommunens gratis storskraldsindsamling).

Hvis lejer alligevel henstiller affald på ejendommens arealer, er udlejer berettiget til at lade affaldet fjerne for lejers regning, og udgiften hertil er pligtig pengeydelse i lejemålet jfr. Lejelovens § 93 litra a.

STØJ, FESTER M.M.

Der er mere lydt i en beboelsesejendom, end de fleste er klar over – derfor skal der generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske inden kl. 20.

Børn må ikke lege eller støje på trapper eller gange, og lejeren skal drage omsorg for, at de hos ham boende eller besøgende børn ikke ved støjende adfærd eller lignende er til gene for de øvrige beboere.

Støjende adfærd og højtspillende musik fra stereoanlæg, fjernsyn eller lignende, må ikke finde sted for åbne vinduer, og skal særligt efter kl. 20.00 ske i så afdæmpet form, at lyden ikke er til gene for de øvrige beboere.

Efter kl. 23 skal der være ro, hvilket også omfatter badning o. Lign. der medfører støj i vandrør samt brug af støjende fodtøj m.v.

Hvis man ønsker at holde en larmende fest eller andet i lejligheden, må dette ikke ske uden beboeres samtykke. Alle omkringboende lejere skal orienteres 1 uge i forvejen og efter kl. 23 skal musikstøj dæmpes til et absolut minimum.

Lejeren er ud over de skrevne regler i HUSORDENEN endvidere forpligtet til at efterkomme og overholde de mundtlige eller skriftlige påbud, der måtte blive meddelt af udlejeren eller dennes stedfortræder, herunder vicevært, hvilket også gælder de personer, som lejeren er ansvarlig for jfr. pkt. 1.

PÅBUD, ANSVAR OVERFOR GÆSTER M.M.

Lejer har samtidig ansvaret for, at dennes husstand og de personer, der er på besøg, overholder husordenen.

Hvis lejer, efter forudgående påmindelse / påkrav fra udlejer, ikke retter sig efter de til enhver tid gældende ordensregler, er det aftalt, at udlejer er berettiget til at ophæve eller eventuelt opsige lejemålet.

TRAPPEVASK

Der er etableret rengøringsordning af ejendommens trapper m.m. på udlejers foranstaltning.

HUSDYR

Det er desværre ikke tilladt at have husdyr i Lykkebos lejligheder.